VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení klienti a příznivci profesního vzdělávání a osobního rozvoje,

Na našem webu www.jankachudlikova.com si můžete vybrat z široké palety služeb a produktů. Na této stránce najdete shrnuté všechny důležité právní informace týkající se objednávání, nakupování i realizace našich online kurzů, online živých přednášek i koučinku. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko na webu anebo odešlete e-mail s potvrzením svého souhlasu s návrhem smlouvy o koučinku. VOP obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „Přečetl/a jsem si obchodní podmínky a souhlasím s nimi“ a tím se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy mezi námi uzavřené. Děkujeme Vám za čas, který věnujete jejich pročtení. Pro firemní vzdělávání vytvářené na míru konkrétním subjektům se tyto VOP nepoužijí, nebude-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

 

Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti?

 • Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy lze smlouvu zrušit jen dohodou s námi anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to VOP nebo zákon umožňují. Ve VOP najdete i popis postupu uzavírání smlouvy. (podrobnosti v článku II. VOP)
 • Možnosti platby za produkty a služby – kdy a jakým způsobem se objednané produkty platí, je uvedeno v článku III.
 • Dodací podmínky – v článku IV. najdete obvyklou dodací lhůtu a zjistíte, jakým způsobem zajišťujeme dodání produktů a realizaci služeb.
 • Podmínky pro odstoupení od smlouvy – spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu u našich produktů a služeb, zjistíte v článku VI.
 • Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě produkty nebo služby reklamovat, v článku VII. najdete podrobný popis, jak postupovat.
 

Pro lepší orientaci připojujeme podrobný OBSAH:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY
II. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY
III. CENA PRODUKTŮ A KOUČINKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
IV. DODACÍ PODMÍNKY
V. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM, AUTORSKÁ PRÁVA (K DIGITÁLNÍM PRODUKTŮM A PŘEDNÁŠKÁM), UŽIVATELSKÝ ÚČET
VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
IX. ZÁVĚREM

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

 
  1. E-shop, Web:

  E-shopem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.jankachudlikova.com (v textu označováno i jako „Web“). Nabídkou E-shopu je pak nabídka produktů a služeb na kterékoli podstránce/sekci Webu.

   

  1. Produkty:

  Jedná se o online kurzy a záznamy online přednášek (právními předpisy označováno jako „digitální obsah“, a proto v textu těchto VOP o nich budeme psát jako o „Digitálních produktech“). Dalším produktem v naší nabídce jsou online (vysílané v přímém přenosu) přednášky a živé přednášky. Pokud bude v textu VOP uvedeno jen „Produkty“, myslí se tím jak Digitální produkty, tak i online a živé přednášky.

   

  1. Služby:

  Službou se rozumí námi nabízený kariérní a osobní koučink.

   

  1. Prodávající:

  Je právnická osoba, která prodává Produkty nabízené v E-shopu a poskytuje Služby. Prodávající je:

  Janka Chudlíková s.r.o.

  IČ:                                        06292801

  DIČ:                                     CZ06292801

  Sídlo:                                   Lipovická 136/13a, Písnice, 142 00 Praha 4

  E-mail:                                team@chudlikova.com

  Prodávající je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 279261.

  Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

  Pokud je v textu VOP uvedeno „my“, „nás“, „naše“ apod., myslí se tím vždy Prodávající.

  1. Kupující:

  Kupujícím je ten, kdo s námi jako Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní E-shopu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Produktů anebo uzavře Smlouvu o koučinku. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

  1. Spotřebitel:

  Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů.

  1. Kupní smlouva, Smlouva o koučinku, Smlouva:

  Na prodej Produktů z E-shopu je mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva, na poskytnutí koučinku pak Smlouva o koučinku (smlouva o poskytnutí služby). Pokud je v textu VOP uvedenou pouze „Smlouva“, myslí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o koučinku.  Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Stejně tak i proces uzavírání Smlouvy o koučinku. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě (resp. u listinné Smlouvy u koučinku v tištěné listinné formě) a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní E-shopu) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. Smlouva o koučinku je tvořena tištěným nebo elektronickým zněním smlouvy odsouhlaseným oběma smluvními stranami a těmito VOP, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. To znamená, že ustanovení těchto VOP jsou součástí uzavřené Smlouvy (s výjimkou případu, kdy je ve Smlouvě o koučinku použití VOP výslovně vyloučeno).

  1. Smlouva uzavřená distančním způsobem:

  Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní E-shopu anebo e-mailovou komunikaci. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

  1. Spotřebitelská smlouva:

  Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

  1. Závaznost VOP:

  V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. U Smlouvy o koučinku svůj souhlas dáváte prostřednictvím e-mailové zprávy anebo podepsáním tištěné smlouvy, jejíž přílohou jsou VOP. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné. Pokud by bylo jiné ujednání ve Smlouvě a jiné ve VOP, má přednost ujednání ve Smlouvě.

  1. Rozhodné právní předpisy:

  Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Kupní smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.

 

II. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

II.A. OBJEDNÁVKA PRODUKTŮ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes webové rozhraní E-shopu, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v E-shopu.
 2. Popis Produktů:

Veškeré důležité informace o Produktech najdete přímo v E-shopu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránku jednotlivého Produktu, se Vám zobrazí podrobný popis a obsah, délka trvání, resp. u živých a online přednášek předpokládaná délka trvání a údaj o době dostupnosti záznamu.  Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před koupí kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

Prezentace Produktů uvedená na webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 1. Objednání Produktů:

Pro objednání Produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář. Objednání probíhá tak, že nejprve přidáte kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ vybraný Produkt (nebo postupně více Produktů) do košíku a poté pokud máte slevový kupón nebo dárkový poukaz, zadáte kód kupónu. Následně (nebo pokud nemáte kupón, tak hned po přidání Produktů do košíku) kliknete na tlačítko „Přejít k pokladně“ a otevře se Vám objednávkový formulář. Pokud již jste naším klientem, máte možnost se přihlásit a do formuláře se automaticky vepíší Vaše fakturační údaje. Jinak do formuláře vyplníte jméno, příjmení, e-mail, telefon, volitelně i firmu, popř. IČ, DIČ, a vyberete způsob platby (podrobnosti k platbám viz níže). Na konci objednávkového formuláře potvrdíte svůj souhlas s těmito VOP. Před odesláním objednávky máte ještě možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře, včetně změny Vámi vybraných Produktů. Pokud vše odpovídá, objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“ pod objednávkovým formulářem.

 1. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Kupní smlouvy:

O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou učiněnou odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Nebude-li v tomto e-mailu uvedeno, že objednávku přijímáme, nejde ještě o uzavření Smlouvy (tato situace může nastat nejspíše u objednávky živé přednášky, která má omezenou kapacitu, a tak podle pořadí úhrady došlých objednávek potvrzujeme rezervaci místa na přednášce). Až doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i text těchto VOP a faktura.

 
 

II.B. OBJEDNÁVKA KOUČINKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY O KOUČINKU

 1. Objednávání koučinku probíhá pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, případně částečně i komunikací v tištěné listinné podobě, pokud se tak výslovně dohodneme. V rámci komunikace dohodneme podrobnosti ohledně koučinku, včetně časového rozsahu, ceny, formy (online nebo živý koučink) a způsobu placení (jednorázově, měsíčně apod.). Pro přípravu smlouvy od Vás budeme potřebovat fakturační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, e-mail, telefon, volitelně i firmu, popř. IČ, DIČ.
 2. Smlouva je v případě listinné formy uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. V případě elektronické formy Vám e-mailem zašleme finální text Smlouvy jako přílohu e-mailu ve formátu PDF, opatřený podpisem Prodávajícího a text těchto VOP a Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy nám od Vás přijde e-mail, kde jeho přílohou je tentýž text opatřený i Vaším podpisem a potvrdíte souhlas s VOP. Případně, kdy nám přijde e-mail, kde výslovně uvádíte, že souhlasíte se zaslaným textem Smlouvy a VOP.

 

 

II.C. DÁRKOVÉ KUPÓNY

 1. Objednávání dárkových kupónů probíhá v E-shopu stejným způsobem jako objednávka Produktů. V E-shopu najdete v popisu této položky i podrobnosti ohledně uplatnění kupónu, včetně toho, jak dlouho lze kupón uplatnit. Věnujte prosím pozornost těmto informacím. Dárkový kupón obdržíte v elektronické podobě na Váš e-mail.

 

II.D. OSTATNÍ USTANOVENÍ K OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.
 2. Při pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
 3. Objednávat Produkty v E-shopu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, stejně tak objednávat koučink. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

 

III. CENA PRODUKTŮ A KOUČINKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena:

Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu v E-shopu. Vzhledem k tomu, že Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty, je u Produktu uvedena cena včetně daně z přidané hodnoty a v objednávkovém formuláři pak vidíte i částku, kterou z celkové ceny činí daň z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní E-shopu uvedena. K ceně Produktů není s ohledem na jejich charakter připočítáváno žádné dopravné nebo jiné další platby. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je tak cenou výslednou, nic dalšího nehradíte. U koučinku je cena vždy mezi námi sjednána individuálně s ohledem na téma, rozsah a formu koučinku. Sjednaná cena koučinku je uvedená ve Smlouvě.

 1. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy (což platí stejně i pro koučink), pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt (ani koučink) dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 1. Dodání Produktu až po zaplacení:

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. U koučinku je naopak sjednaná cena hrazená zpravidla až po realizaci koučinku nebo jeho jednotlivých částí. Splatnost ceny je u koučinku sjednána individuálně v uzavřené Smlouvě.

 1. Možnosti úhrady kupní ceny:
 • POUZE U KOUČINKU – Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě v podobě elektronicky vystavené faktury obdržíte v e-mailu, nedohodneme-li se výslovně na jiné formě a předání faktury. V jiných případech je platba běžným bankovním převodem možná jen po předchozí domluvě s námi.
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu GOPAY. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Podrobnosti naleznete přímo na stránkách
 • Bezhotovostně online s využitím služby Apple Pay. Službu provozuje společnost Apple Distribution International Ltd. Podrobnosti a podmínky poskytování této služby naleznete přímo na stránkách společnosti – https://www.apple.com/cz/apple-pay/
 • Bezhotovostně online s využitím služby Google Pay. Tuto službu poskytuje společnost Google Ireland Limited, podrobnosti služby naleznete přímo na stránkách této společnosti – https://pay.google.com/intl/cs_cz/about/learn/

 

 1. Splatnost kupní ceny:

Kupní cena Produktů je vzhledem k možnostem platby splatná bezprostředně po odeslání objednávky a přesměrování na platební bránu, resp. systém online plateb. V případě koučinku je splatnost sjednaná ve Smlouvě a uvedená na vystavené faktuře. V případě, že by splatnost nebyla sjednaná ani uvedená na faktuře, je cena splatná do 7 dnů ode dne poskytnutí koučinku. Upozorňujeme, že v případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena až v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY:

 

A. DODACÍ PODMÍNKY DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ A ONLINE PŘEDNÁŠEK

A.1. Možnosti dodání:

Při koupi Digitálních produktů Vám bude bezprostředně po odeslání objednávky vytvořen uživatelský účet a na Váš e-mail zadaný v objednávce zaslány vygenerované přístupové údaje. Ty použijete k přihlášení do uzavřené členské sekce. Tlačítko k přihlášení je na Webu v pravém horním rohu. V členské sekci máte zpřístupněny všechny koupené Digitální produkty, ty jsou v sekci označené červenou záložkou „Mám přístup“. Přímo z členské sekce je možné si objednat i Produkty dosud nezakoupené. V členské sekci jsou po stanovenou dobu k dispozici i záznamy online přednášek. Odkaz na vysílací stránku, kde proběhne v přímém přenosu vysílání online přednášky obdržíte e-mailem před konáním online přednášky.

A.2. Dodací lhůta:

Digitální produkty jsou způsobem popsaným v předchozím odstavci dodány během několika minut po uskutečnění on-line platby kupní ceny. Online přednášky jsou dodané vysíláním v přímém přenosu na webové stránce (nebo aplikaci) na odkazu zaslaném předem do Vašeho e-mailu.

A.3. Náklady na dopravu (přepravné): U digitálních produktů tyto náklady nevznikají.

 

B. DODACÍ PODMÍNKY ŽIVÝCH PŘEDNÁŠEK:

B.1. Způsob dodání:

Přednáška bude dodána (realizována) dle podmínek uvedených v popisu na Webu. Kupující (případně náhradník) má právo absolvovat přednášku za podmínky řádné úhrady celé sjednané ceny. Jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas nebo místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsme povinni Vás jako Kupujícího o tom předem bez odkladu vyrozumět. Závazky mezi Vámi jako Kupujícím a námi Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Odpovídáme za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel přednášky. Přednáška se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců námi stanovený (tato informace bude uvedena v popisu na Webu). Vyhrazujeme si právo zrušení přednášky při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. Za vyšší moc se pro tyto účely považují i omezení a zákazy konání živých akcí stanovená platnými právními předpisy nebo orgány veřejné správy v souvislosti s epidemiologickou situací. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat. V případě, že se přednáška nemůže konat z důvodu zákazů a omezení v souvislosti s epidemiologickou situací, jsme oprávněni plnohodnotně živou přednášku nahradit online přednáškou konanou ve stejném čase jako měla být živá přednáška.

B.2. Možnost účasti náhradníka:

Na přednášku je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se nemůže Kupující zúčastnit. S ohledem na obsah a případnou návaznost na jiné vzdělávací akce může být v popisu přednášky uvedeno, že účast náhradníka je možná pouze po předchozí dohodě s námi. Pro náhradníka platí ustanovení těchto VOP ohledně účasti na přednášce. Kupující se zavazuje náhradníka s těmito pravidly seznámit.

B.3. Vzdělávací materiály a informace:

Veškeré informace a jakékoliv písemné (tj. tištěné i elektronické) podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky a metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

B.4. Odpovědnost v průběhu přednášky:

Kupující je v celém průběhu přednášky za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání přednášky.

B.5. Možnost vyloučit Kupujícího z účasti na přednášce:

Kupující jsou povinni při účasti na přednášce nenarušovat její průběh. My nebo lektor vedoucí vzdělávací akci jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah přednášky, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků přednášky). V případě vyloučení Kupujícího z účasti na přednášce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

B.6. Storno podmínky:

Zrušení z důvodů na naší straně: V případě, že by přednáška byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní přednášku nebo jiný Produkt dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako jste ji uhradili, pokud se nedohodneme na jiném způsobu vrácení (např. na Vámi sdělený číslo bankovní účet).

Zrušení z důvodů na straně Kupujícího: Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na přednášce zrušit (stornovat). V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 15 dní před zahájením přednášky, bude Vám vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení 14 až 4 dny před zahájením přednášky Vám bude vráceno 50 % zaplacené ceny a 50 % je storno poplatek. Místo toho máte ovšem možnost celou uhrazenou částku použít na jinou přednášku nebo Produkt anebo vyslat za sebe náhradníka (uhrazená částka se použije na jeho účast na přednášce v plné výši). V případě zrušení 3 a méně dní před zahájením přednášky Vám nebude vrácena zaplacené ceny, bude použita v plné výši jako storno poplatek. Místo toho máte ovšem i v tomto případě máte možnost celou uhrazenou částku použít na jinou přednášku nebo Produkt anebo vyslat za sebe náhradníka (uhrazená částka se použije na jeho účast na přednášce v plné výši).

 

C. DODACÍ PODMÍNKY KOUČINKU:

C.1. Způsob dodání:

Koučink bude dodán (realizován) dle individuální podmínek sjednaných mezi námi ve Smlouvě. Při poskytování koučinku se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme jej s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování této služby. U dálkově realizovaného koučinku uzavřením Smlouvy souhlasíte s využitím komunikačního prostředku (nebo některého z nabízených komunikačních prostředků, je-li více variant), a to včetně poskytnutí součinnosti potřebné pro takový způsob komunikace. Je-li komunikační prostředek závislý na připojení k internetu nebo jiným technickým prvkům, pak uzavřením Smlouvy se zavazujete k tomu, že si takové připojení nebo technické prvky k dodání Služby zajistíte a vytvoříte si i vhodné prostředí pro dodání Služby. V případě, že tomu tak bez našeho zavinění nebude a jen kvůli tomu nebude moci být v dohodnutém termínu Služba (nebo její část – jednotlivá koučovací lekce) dodána, nejedná se z naší strany o nedodání Služby ani porušení Smlouvy. Vyžaduje-li využití komunikačního prostředku zadání přístupových údajů, poskytneme Vám je před zahájením poskytování Služby, zpravidla zasláním na Váš e-mailový kontakt. Přístupové údaje se zavazujete uchovávat tak, aby k nim neměla přístup jiná osoba a nemohlo dojít k jejich zneužití.

C.2. Termín dodání:

Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí Služeb budou vždy mezi námi dohodnuty buď e-mailem, SMS nebo telefonicky, při osobním (živém) koučinku lze dohodnout i ústně. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 8 do 18 hodin. Zavazujeme se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny pro poskytnutí první Služby v době do 20 dnů od uzavření Smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Pokud jste Spotřebitel, pak termín v době 14 dnů od uzavření Smlouvy s Vámi sjednáme jen na základě Vašeho výslovného požadavku, aby bylo s plněním z naší strany započato (tj. Konzultace/Služba poskytnuta) během této 14denní lhůty, ve které má jinak spotřebitel možnost od uzavřené Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. V případě, že by na základě Vašeho výslovného požadavku bylo se Službou započato ve 14denní lhůtě po uzavření Smlouvy (a jste Spotřebitelem), pak upozorňujeme na nemožnost odstoupit od Smlouvy (podrobněji viz čl. VI. těchto VOP)

C.3. Součinnost:

Abychom Vám mohli poskytnout co nejkvalitnější Službu, potřebujeme k tomu i Vaši součinnost. Zpravidla jde o poskytnutí potřebných vstupních a průběžných informací nebo dokumentů, reakce na naše otázky, provedení našich doporučení při dlouhodobější spolupráci, na které pak navazuje naše další činnost. Vezměte prosím na vědomí, že pokud byste nám potřebnou součinnost neposkytli vůbec anebo s prodlením, může to mít za následek nemožnost poskytnout Službu anebo její pozdější poskytnutí. V takových případech se pak z naší strany nejedná o nedodržení našich závazků ze Smlouvy anebo v případě Vašeho prodlení s poskytnutím součinnosti se nemůžeme po tu dobu do prodlení dostat my. V takových případech Vám také neodpovídáme za případnou vzniklou újmu, když ta by vznikla v důsledku Vašeho jednání.

C.4. Poskytování informací a dokumentů (podkladů):

Souhlasem s těmito VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Služby, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Služby potřebné. Stejně tak se zavazujete předat nám i potřebné dokumenty a podklady, je-li to k plnění Smlouvy z naší strany nutné. Způsob předání dokumentů a podkladů spolu vždy předem dohodneme.

C.5. Mlčenlivost:

Veškeré údaje sdělené při poskytování Služeb nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné, nejde-li o údaje, které jsou běžně přístupné a jak Vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to v daném případě vhodné, můžeme spolu uzavřít samostatnou dohodu o předávání informací a mlčenlivosti (zpravidla označovanou zkratkou „NDA“). Povinnost mlčenlivosti se samozřejmě vztahuje i na naše zaměstnance a spolupracovníky. Problematika ochrany a zpracování osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu zveřejněném na Webu.

C.6. Dílo, autorská práva:

Dojde-li v průběhu poskytování Služby k vytvoření autorského díla, sjednáme spolu podmínky jeho užívání. Nebude-li výslovně ujednáno jinak, slouží dílo jen k užívání Vámi jako Kupujícím, a to dle charakteru díla a účelu spolupráce buď jen k soukromému použití anebo i k použití pro Vaši podnikatelskou činnost (nikoli však pro samotný prodej třetím osobám nebo jiné úplatné poskytování třetím osobám). Poskytnutí licence pro další šíření díla nebo poskytování sublicencí k užívání musí být vždy výslovně sjednáno. Užíváme-li v průběhu poskytování Služeb naši vlastní metodiku, know-how, pak bez poskytnutí licence nejste oprávněni tuto metodiku nebo know-how sami předávat dalším osobám, a to ani bezúplatně. I v případě, že budete mít naše předchozí písemné svolení k dalšímu užívání autorského díla, know-how a obdobného duševního vlastnictví, přistupujte k jejich šíření tak, že nás označíte jako původce (postačí i uvedením odkazu na náš Web, uvedení firmy apod.) a při šíření se zdržíte jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke znehodnocení díla nebo poškození našich oprávněných zájmů.

 

V. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, JEHO SOUČINNOST S HARDWAREM A SOFTWAREM, AUTORSKÁ PRÁVA (K DIGITÁLNÍM PRODUKTŮM A PŘEDNÁŠKÁM), UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Pokud jste si zakoupili Digitální obsah anebo online přednášku, zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu na Váš e-mail přístupové údaje k přihlášení do členské sekce, ve které je na Webu Digitální obsah i záznam online přednášky zpřístupněn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrát jeho obsah a dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe našich lektorů/koučů. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani lektor/kouč odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů a Služeb sami dosáhnete. Produkty jsou určené osobám, kteří netrpí duševní nebo mentální poruchou, neboť se jedná o produkty pro podporu osobního a profesního růstu, nejedná se o poskytování psychoterapeutické nebo jakékoli zdravotní péče. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Jde o Vaše rozhodnutí, zda se konkrétního online kurzu nebo online či živé přednášky a jednotlivých aktivit a cvičení v něm obsažených zúčastníte, a to i s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a duševní rozpoložení.
 3. Uživatelský účet:

Po zakoupení online kurzu nebo online přednášky se záznamem obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. IV. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených online kurzů a záznamů online přednášek a všech případně poskytnutých elektronických dárků a bonusů.

 1. Autorská práva – Digitální produkty:

Veškeré naše Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální Produkty, pak k nim poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou (resp. u záznamu online přednášky na dobu předem stanovenou v popisu online přednášky), počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci), poskytnutá licence se okamžikem takového porušení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely.

Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení Spotřebitele od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů:

Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní, přičemž tato lhůta začíná běžet od dne uzavření Smlouvy a jde-li o dodávku zboží, pak od převzetí zboží. V našem případě o dodávku zboží nejde, proto se uplatní lhůta 14 dní od uzavření Smlouvy. To ovšem jen v případě, že v konkrétních případech (podrobnosti níže ve VOP) není odstoupení od Smlouvy vyloučeno.

UPOZORNĚNÍ: Je-li v následujících ustanoveních uvedeno, že Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy, umožňujeme za stejných podmínek odstoupení od Smlouvy i jiným Kupujícím než Spotřebitelům.

 1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání Digitálních produktů:

Protože Digitální produkty nedodáváme na hmotném nosiči a současně je na základě Vaší objednávky dodáváme s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím obecné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, tímto si dovolujeme sdělit, že u těchto Produktů v souladu s § 1837 písm. l) NOZ nemá ani Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy.

 1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – dodání online a živých přednášek:

Vzhledem k tomu, že jde o tzv. smlouvu o využití volného času poskytovanou v určeném termínu, není možné dle § 1837 písm. j) NOZ od Smlouvy odstoupit. Uplatní se zde storno podmínky (čl. IV. odst. B.6. těchto VOP).

 1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů – koučink:

V tomto případě můžete od Smlouvy jako Spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, ovšem pouze za předpokladu, že jsme Vám již Službu na základě Vaší výslovné žádosti neposkytli. Pokud již Služba poskytnuta byla, není možné od Smlouvy dle § 1837 písm. a) NOZ odstoupit. V případě, že byla poskytnuta Služba pouze částečně, můžete odstoupit, pokud jde o do té doby neposkytnutou část Služby. V případě, že by již předtím byla provedena úhrada, pak Vám vrátíme (ve smyslu následujícího odst. 5) poměrnou část uhrazené ceny odpovídající dosud neposkytnuté části Služby. Pokud během 14denní lhůty není ani započato s poskytováním Služby, můžete od Smlouvy v této lhůtě kdykoli odstoupit.

 1. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem na team@jankachudlikova.com nebo poštou na naši adresu uvedenou v článku I. VOP. Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jaké Služby se týká anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který naleznete zde: https://www.jankachudlikova.com/wp-content/uploads/2021/11/vzorovy-formular-odstoupeni-od-smlouvy.docx

V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či či důkaz k prokázání, že se jedná o Služby u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

 1. Vrácení peněz:

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 4 a 5 tohoto článku Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Služby (resp. poměrnou část, pokud již byla část Služby poskytnuta).

 1. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů:

Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžeme.

 1. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Jak Vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

V případě odstoupení od Smlouvy, kterou byly koupeny online kurzy nebo záznam online přednášky, jsme okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněni i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu, resp. k zakoupeným online kurzům a záznamům, kterých se odstoupení týká.

 1. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:

Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.

 

 1. Vady, za které neseme odpovědnost:

Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí Produktu. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má Produkt při převzetí. Neneseme odpovědnost za vady způsobené užíváním v rozporu s běžnými obecně známými pravidly. U Služeb odpovídáme za poskytnutí Služby v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy.

 

 1. Jaké nároky můžete v případě vady požadovat?

 

A. Pokud jste Spotřebitel:

 • Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) -> nárok na bezplatné odstranění vady.
 • Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze Produkt řádně užívat -> nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Jde o vadu neodstranitelnou -> nárok na dodání nového Produktu anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Není-li možné dodání nového Produktu namísto původního vadného nebo pokud bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže -> máte také právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě Služby máte právo na odstranění vady, je-li to možné anebo na slevu ze sjednané ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

 

B. Pokud nejste Spotřebitel:

Je-li vada podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Produkt/Službu nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady,
 • dodání nového Produktu bez vad,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neodstraníme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

 

 1. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

 • pokud byste před převzetím Produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.

 

 1. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. V případech, kdy reklamaci neučiníte přímo při dodání Produktu/Služby, uplatněte ji co nejdříve po zjištění vady. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace. To se týká Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu Produktu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam.

Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

 1. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem jako jste objednávku hradili, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace.

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu team@chudlikova.com.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1.12.2021.
 4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

 

 

0
  Nákupní košík (0)
  Váš košík je prázdný