Doprava

DODACÍ PODMÍNKY FYZICKÉHO ZBOŽÍ – Zápisníky

Doručení přes Zásilkovnu

  • Svůj balíček máte na vybraném odběrném místě do druhého dne od expedice / doručení na Zásilkovnu.
  • Cena přepravy na výdejní místo v ČR včetně balného: 65,- Kč
  • Cena přepravy na výdejní místo v rámci SR včetně balného: 115,- Kč
  • Zboží doručujeme přes výdejní místa Zásilkovna.cz. Výdejní místa jsou k výběru v rámci objednávkového procesu. Balík si vyzvednete ve Vámi vybraném výdejním místě. Bližší informace o Výdejních místech Zásilkovna najdete ZDE.

 

DODACÍ PODMÍNKY DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ A ONLINE PŘEDNÁŠEK

A.1. Možnosti dodání:

Při koupi Digitálních produktů Vám bude bezprostředně po odeslání objednávky vytvořen uživatelský účet a na Váš e-mail zadaný v objednávce zaslány vygenerované přístupové údaje. Ty použijete k přihlášení do uzavřené členské sekce. Tlačítko k přihlášení je na Webu v pravém horním rohu. V členské sekci máte zpřístupněny všechny koupené Digitální produkty, ty jsou v sekci označené červenou záložkou „Mám přístup“. Přímo z členské sekce je možné si objednat i Produkty dosud nezakoupené. V členské sekci jsou po stanovenou dobu k dispozici i záznamy online přednášek. Odkaz na vysílací stránku, kde proběhne v přímém přenosu vysílání online přednášky obdržíte e-mailem před konáním online přednášky.

A.2. Dodací lhůta:

Digitální produkty jsou způsobem popsaným v předchozím odstavci dodány během několika minut po uskutečnění on-line platby kupní ceny. Online přednášky jsou dodané vysíláním v přímém přenosu na webové stránce (nebo aplikaci) na odkazu zaslaném předem do Vašeho e-mailu.

A.3. Náklady na dopravu (přepravné): U digitálních produktů tyto náklady nevznikají.

 

B. DODACÍ PODMÍNKY ŽIVÝCH PŘEDNÁŠEK:

B.1. Způsob dodání:

Přednáška bude dodána (realizována) dle podmínek uvedených v popisu na Webu. Kupující (případně náhradník) má právo absolvovat přednášku za podmínky řádné úhrady celé sjednané ceny. Jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas nebo místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsme povinni Vás jako Kupujícího o tom předem bez odkladu vyrozumět. Závazky mezi Vámi jako Kupujícím a námi Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Odpovídáme za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel přednášky. Přednáška se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců námi stanovený (tato informace bude uvedena v popisu na Webu). Vyhrazujeme si právo zrušení přednášky při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. Za vyšší moc se pro tyto účely považují i omezení a zákazy konání živých akcí stanovená platnými právními předpisy nebo orgány veřejné správy v souvislosti s epidemiologickou situací. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat. V případě, že se přednáška nemůže konat z důvodu zákazů a omezení v souvislosti s epidemiologickou situací, jsme oprávněni plnohodnotně živou přednášku nahradit online přednáškou konanou ve stejném čase jako měla být živá přednáška.

B.2. Možnost účasti náhradníka:

Na přednášku je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se nemůže Kupující zúčastnit. S ohledem na obsah a případnou návaznost na jiné vzdělávací akce může být v popisu přednášky uvedeno, že účast náhradníka je možná pouze po předchozí dohodě s námi. Pro náhradníka platí ustanovení těchto VOP ohledně účasti na přednášce. Kupující se zavazuje náhradníka s těmito pravidly seznámit.

B.3. Vzdělávací materiály a informace:

Veškeré informace a jakékoliv písemné (tj. tištěné i elektronické) podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky a metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez našeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

B.4. Odpovědnost v průběhu přednášky:

Kupující je v celém průběhu přednášky za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání přednášky.

B.5. Možnost vyloučit Kupujícího z účasti na přednášce:

Kupující jsou povinni při účasti na přednášce nenarušovat její průběh. My nebo lektor vedoucí vzdělávací akci jsme oprávněni Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah přednášky, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků přednášky). V případě vyloučení Kupujícího z účasti na přednášce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

B.6. Storno podmínky:

Zrušení z důvodů na naší straně: V případě, že by přednáška byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní přednášku nebo jiný Produkt dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako jste ji uhradili, pokud se nedohodneme na jiném způsobu vrácení (např. na Vámi sdělený číslo bankovní účet).

Zrušení z důvodů na straně Kupujícího: Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na přednášce zrušit (stornovat). V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 15 dní před zahájením přednášky, bude Vám vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení 14 až 4 dny před zahájením přednášky Vám bude vráceno 50 % zaplacené ceny a 50 % je storno poplatek. Místo toho máte ovšem možnost celou uhrazenou částku použít na jinou přednášku nebo Produkt anebo vyslat za sebe náhradníka (uhrazená částka se použije na jeho účast na přednášce v plné výši). V případě zrušení 3 a méně dní před zahájením přednášky Vám nebude vrácena zaplacené ceny, bude použita v plné výši jako storno poplatek. Místo toho máte ovšem i v tomto případě máte možnost celou uhrazenou částku použít na jinou přednášku nebo Produkt anebo vyslat za sebe náhradníka (uhrazená částka se použije na jeho účast na přednášce v plné výši).

 

C. DODACÍ PODMÍNKY KOUČINKU:

C.1. Způsob dodání:

Koučink bude dodán (realizován) dle individuální podmínek sjednaných mezi námi ve Smlouvě. Při poskytování koučinku se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme jej s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování této služby. U dálkově realizovaného koučinku uzavřením Smlouvy souhlasíte s využitím komunikačního prostředku (nebo některého z nabízených komunikačních prostředků, je-li více variant), a to včetně poskytnutí součinnosti potřebné pro takový způsob komunikace. Je-li komunikační prostředek závislý na připojení k internetu nebo jiným technickým prvkům, pak uzavřením Smlouvy se zavazujete k tomu, že si takové připojení nebo technické prvky k dodání Služby zajistíte a vytvoříte si i vhodné prostředí pro dodání Služby. V případě, že tomu tak bez našeho zavinění nebude a jen kvůli tomu nebude moci být v dohodnutém termínu Služba (nebo její část – jednotlivá koučovací lekce) dodána, nejedná se z naší strany o nedodání Služby ani porušení Smlouvy. Vyžaduje-li využití komunikačního prostředku zadání přístupových údajů, poskytneme Vám je před zahájením poskytování Služby, zpravidla zasláním na Váš e-mailový kontakt. Přístupové údaje se zavazujete uchovávat tak, aby k nim neměla přístup jiná osoba a nemohlo dojít k jejich zneužití.

C.2. Termín dodání:

Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí Služeb budou vždy mezi námi dohodnuty buď e-mailem, SMS nebo telefonicky, při osobním (živém) koučinku lze dohodnout i ústně. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 8 do 18 hodin. Zavazujeme se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny pro poskytnutí první Služby v době do 20 dnů od uzavření Smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Pokud jste Spotřebitel, pak termín v době 14 dnů od uzavření Smlouvy s Vámi sjednáme jen na základě Vašeho výslovného požadavku, aby bylo s plněním z naší strany započato (tj. Konzultace/Služba poskytnuta) během této 14denní lhůty, ve které má jinak spotřebitel možnost od uzavřené Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. V případě, že by na základě Vašeho výslovného požadavku bylo se Službou započato ve 14denní lhůtě po uzavření Smlouvy (a jste Spotřebitelem), pak upozorňujeme na nemožnost odstoupit od Smlouvy (podrobněji viz čl. VI. těchto VOP)

C.3. Součinnost:

Abychom Vám mohli poskytnout co nejkvalitnější Službu, potřebujeme k tomu i Vaši součinnost. Zpravidla jde o poskytnutí potřebných vstupních a průběžných informací nebo dokumentů, reakce na naše otázky, provedení našich doporučení při dlouhodobější spolupráci, na které pak navazuje naše další činnost. Vezměte prosím na vědomí, že pokud byste nám potřebnou součinnost neposkytli vůbec anebo s prodlením, může to mít za následek nemožnost poskytnout Službu anebo její pozdější poskytnutí. V takových případech se pak z naší strany nejedná o nedodržení našich závazků ze Smlouvy anebo v případě Vašeho prodlení s poskytnutím součinnosti se nemůžeme po tu dobu do prodlení dostat my. V takových případech Vám také neodpovídáme za případnou vzniklou újmu, když ta by vznikla v důsledku Vašeho jednání.

C.4. Poskytování informací a dokumentů (podkladů):

Souhlasem s těmito VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Služby, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Služby potřebné. Stejně tak se zavazujete předat nám i potřebné dokumenty a podklady, je-li to k plnění Smlouvy z naší strany nutné. Způsob předání dokumentů a podkladů spolu vždy předem dohodneme.

C.5. Mlčenlivost:

Veškeré údaje sdělené při poskytování Služeb nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné, nejde-li o údaje, které jsou běžně přístupné a jak Vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to v daném případě vhodné, můžeme spolu uzavřít samostatnou dohodu o předávání informací a mlčenlivosti (zpravidla označovanou zkratkou „NDA“). Povinnost mlčenlivosti se samozřejmě vztahuje i na naše zaměstnance a spolupracovníky. Problematika ochrany a zpracování osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu zveřejněném na Webu.

C.6. Dílo, autorská práva:

Dojde-li v průběhu poskytování Služby k vytvoření autorského díla, sjednáme spolu podmínky jeho užívání. Nebude-li výslovně ujednáno jinak, slouží dílo jen k užívání Vámi jako Kupujícím, a to dle charakteru díla a účelu spolupráce buď jen k soukromému použití anebo i k použití pro Vaši podnikatelskou činnost (nikoli však pro samotný prodej třetím osobám nebo jiné úplatné poskytování třetím osobám). Poskytnutí licence pro další šíření díla nebo poskytování sublicencí k užívání musí být vždy výslovně sjednáno. Užíváme-li v průběhu poskytování Služeb naši vlastní metodiku, know-how, pak bez poskytnutí licence nejste oprávněni tuto metodiku nebo know-how sami předávat dalším osobám, a to ani bezúplatně. I v případě, že budete mít naše předchozí písemné svolení k dalšímu užívání autorského díla, know-how a obdobného duševního vlastnictví, přistupujte k jejich šíření tak, že nás označíte jako původce (postačí i uvedením odkazu na náš Web, uvedení firmy apod.) a při šíření se zdržíte jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke znehodnocení díla nebo poškození našich oprávněných zájmů.

0
    Nákupní košík (0)
    Váš košík je prázdný